Kupuj i sprzedawaj online!

Wiele produktów od wszystkich sprzedających w jednej paczce.

Koszyk:

produkty: 0 - 0,00 zł
Nie masz żadnych produktów w koszyku

0

 

Regulamin oraz informacje dla klientów

I.      Regulamin

1.            Postanowienia ogólne

1.1        Poniższy regulamin ma zastosowanie do korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://netflea.com (dalej “Netflea.com”) prowadzonego przez Suomen Nettikirpputorit Oy (dalej “Dostawca“). Poniższy regulamin ma zastosowanie do korzystania z serwisu internetowego przez Sprzedających (dalej "Sprzedający") oraz Kupujących (dalej "Kupujący"). Sprzedający i kupujący są dalej zwani wspólnie "Użytkownikami".

1.2        Oferta Netflea.com skierowana jest zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. W rozumieniu poniższych postanowień oraz § 13 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną, np. rejestracja lub zakup towarów i usług za pośrednictwem Netflea.com, która, w znaczącym zakresie, nie jest związana bezpośrednio z jego działalnością komercyjną anie samodzielną działalnością zawodową. W rozumieniu § 14 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka posiadająca osobowość prawną, która w momencie zawierania transakcji prawnej działa w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową (np. rejestracja lub sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Netflea.com bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową lub komercyjną).

1.3        Jeżeli nie postanowiono inaczej, wykluczone jest uwzględnienie warunków oferty Użytkownika.

 

2.            Przedmiot umowy

2.1        Korzystanie z serwisu Netflea.com

2.1.1  Netflea.com oferuje Sprzedającym platformę internetową, umożliwiającą sprzedaż (w szczególności) dóbr używanych (dalej “Produktów”) Kupującym.

2.1.2  Co więcej, netflea.com oferuje Kupującym darmową możliwość wyszukiwania w serwisie Netflea.com Produktów pochodzących od zarejestrowanych Sprzedających lub osób trzecich oraz ich kupowania od Sprzedających lub osób trzecich.

2.1.3    Jednocześnie, Dostawca również jest stroną w umowach sprzedaży zawieranych za pomocą serwisu. Regulamin dotyczący sprzedaży Produktów dostępny jest pod adresem https://netflea.pl/regulaminorazinformacje.

2.1.4  Wszelkie informacje, a w szczególności dokładna charakterystyka Produktów oraz usług dostępnych dla Sprzedających i Kupujących są dostępne w opisach produktów oraz dodatkowych informacjach na Netflea.com.

2.1.5  W poszczególnych przypadkach, jeśli to możliwe, Użytkownik może skorzystać z dodatkowych usług dostarczonych przez Dostawcę poprzez platformę internetową.

2.2        Sprzedawanie Produktów przez Dostawcę

2.2.1  Przedmiotem umowy jest sprzedawanie Produktów Sprzedających przez Dostawcę.

2.2.2  Poprzez wystawienie Produktu na Netflea.com, Dostawca udostępnia Kupującemu wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedarzy, podlegającej szczegółom wyróżnionym w opisie produktu oraz Regulaminowi Sprzedaży.

 

3.            Zawarcie umowy

Oferty Dostawcy dostępne na Netflea.com dotyczące rejestracji w celu założenia konta lub skorzystania z dalszych usług nie stanowią wiążącej oferty wymaganej do zawarcia umowy.

3.1        Rejestracja w serwisie

3.1.1  Użytkownik może zarejestrować się w serwisie i utworzyć Konto Użytkownika na Netflea.com by korzystać z platformy.

3.1.2  Aby tego dokonać, Użytkownik klika przycisk oznaczony jako "Utwórz konto” na Netflea.com i wprowadza swoje dane osobowe. Zanim Użytkownik potwierdzi dane poprzez kliknięcie "Potwierdź", może je zmieniać lub usuwać, jak również anulować zlecenie, zamykając okno przeglądarki albo używając fukncji "cofnij".

3.1.3  Zakłada się, że poprzez kliknięcie przycisku "Zapisz się", Użytkownik skorzystał z wiążącej oferty na netflea.com i zawarł umowę utworzenia Konta Użytkownika.

3.1.4  Akceptacja oferty (a co za tym idzie - zawarcie umowy) trwa do 2 dni i zostaje potwierdzona pisemnie (np. przez wiadomość e-mail), w której Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zlecenia dotyczącego zawarcia umowy. Dostawca ma prawo odmówić zawarcia umowy.

3.1.5  Jeśli Użytkownik nie otrzymał odpowiedniej wiadomości w podanym okresie czasu, jego zlecenie przestaje być wiążące. W takim wypadku, jakiekolwiek dostarczane wcześniej usługi zostaną cofnięte bez zbędnej zwłoki.

3.2        Sprzedawanie Produktów Dostawcy

3.2.1  Sprzedający ma możliwość zaoferowania pojedynczych Produktów lub większej ilości Produktów Dostawcy.

3.2.2  Aby tego dokonać, Sprzedający musi kliknąć przycisk “Dodaj nowy produkt.”

3.2.3  Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, Sprzedający wybiera opcję "Zapisz" by stworzyć wiążącą ofertę. Do stworzenia oferty wymagane jest zgłoszenie przynajmniej 
dziesięć (10) Produktów, które następnie należy przesłać w jednej paczce do Dostawcy.

3.2.4  Dostawca sprawdza Produkty pod kątem ich zgodności z informacjami podanymi przez Sprzedającego. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji dotyczących Produktów i ich zaakceptowania, Sprzedający otrzyma wiadomość e-mail, w której Dostawca potwierdzi akceptację Produktów.

3.2.5  Po przypisaniu wystawianym produktom numerów referencyjnych, Sprzedający wysyła je do Dostawcy. Wysłanie Produktów do Dostawcy oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy między Sprzedającym a Dostawcą.

3.2.6  Poprzez zaakceptowanie Produktów w magazynie Dostawcy, Dostawca akceptuje informacje o Produktach oraz ofertę Sprzedającego, co prowadzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy między Sprzedającym a Dostawcą. Zatwierdzenie Produktów i informacji o Produktach przez Dostawcę oznacza przeniesienie prawa własności Produktów na Dostawcę. Sprzedający zostanie poinformowany o otrzymaniu przez Dostawcę Produktów oraz o przeniesieniu praw własności Produktów na Dostawcę w formie pisemnej (np. e-mail).

3.3        Komunikacja elektroniczna

Realizacja przedmiotu umowy oraz wysłanie wszystkich szczegółów wymaganych do zawarcia umowy zachodzi drogą mailową częściowo zautomatyzowaną. W związku z powyższym, Użytkownik musi upewnić się, że adres e-mail podany na Netflea.com jest aktualny oraz że możliwe jest odbieranie e-maili wysyłanych na ten adres. W szczególności Użytkownik musi upewnić się, że odbierane e-maile nie są blokowane przez filtr SPAMu.

 

4.            Ceny i płatności

4.1        Samo korzystanie z Netflea.com jest bezpłatne. Dodatkowe usługi Dostawcy mogą być obciążone opłatami zgodnymi z cennikiem lub z wcześniej podanymi cenami.

4.2        Cennik dla Sprzedających zawiera ceny całkowite poszczególnych usług oferowanych przez Dostawcę. Podane ceny są cenami całościowymi, zawierającymi podatki bezpośrednio związane z transakcją.

4.3        Sprzedający otrzyma e-mailem fakturę VAT do 15-dnia każdego miesiąca. Dotyczy tylko sprzedaży, co do których prawo do odstąpienia od umowy przysługujące konsumentowi zgodnie z §§ 312g, 355 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego) już wygasło.

4.4        Jeżeli nie postanowiono inaczej w indywidualnych warunkach płatności, wnioski Dostawcy o płatności wynikające z umowy ze Sprzedającym realizowane są natychmiastowo.

 

5.            Sprzedawanie Produktów Dostawcy

5.1        Sprzedający może sprzedać swoje Produkty Dostawcy

5.2        Sprzedający musi wysłać przynajmniej dziesięć (10) przedmiotów do Dostawcy.

5.3        Wysłanie Produktów do Dostawcy oznacza przekazanie praw własności do tych Produktów na rzecz Dostawcy.

5.4        Sprzedający zostanie poinformowany o dotarciu Produktów do obiektu magazynowego Dostawcy bez zbędnej zwłoki. Jeśli wysłane Produkty nie zgadzają się ze specyfikacją Sprzedającego, Dostawca ma prawo zwrócenia Produktów Sprzedającemu na jego koszt.

5.5        Dostawca odliczy koszty dostawy do obiektu magazynowego od dochodów ze sprzedaży tych Produktów. Jeśli Produkty nie sprzedadzą się na Netflea.com, Dostawca pokryje koszty ich transportu.

5.6        Wstępna cena, która zostanie przekazana Sprzedającemu w postaci środków ze sprzedaży może zostać wyznaczona przez Sprzedającego lub przez Dostawcę. Od decyzji Sprzedającego zależy, czy sam wyznaczy cenę za produkt, czy zrobi to Dostawca. Po podjęciu decyzji przez Sprzedającego, nie można jej cofnąć, ani odwołać, a cena nie może zostać zmieniona.

5.7        Po opublikowaniu Produktów na sprzedaż na stronie internetowej, Sprzedający zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo.

 

6.            Sprzedawanie Produktów przez Dostawcę i Obniżki Cen

6.1        Produkty wysłane do Dostawcy będą sprzedawane jako własność Dostawcy w imieniu Dostawcy i na jego rachunek.

6.2        Jeśli Kupujący zakupi Produkty, środki ze sprzedaży zostaną przekazane na konto użytkownika Sprzedającego po upływie przysługującego Kupującemu terminu na odstąpienie od umowy i zwrotu. Ze środków tych pokrywane są koszty dostawy, potrącone z konta użytkownika.

6.3        Jeżeli Produkt nie zostanie sprzedany w ciągu 42 dni po opublikowaniu go na sprzedaż, Dostawca automatycznie obniży cenę. Dostawca ma zatem prawo do obniżania cen Sprzedającego w celu sprzedania Produktu. Sprzedający zostanie pisemnie poinformowany o obniżce ceny (np. e-mail) przynajmniej na trzy dni robocze przed obniżką ceny. Obniżka ceny może nastąpić do trzech razy.

6.4        Jeżeli Sprzedający nie zgadza się na obniżkę ceny, musi poinformować o tym fakcie Dostawcę poprzez dostarczenie odmowy w formie pisemnej (np. e-mail).

6.5        W przypadku takiej odmowy, Sprzedający musi poinformować Dostawcę, czy Sprzedający chce otrzymać swoje Produkty z powrotem, czy też Dostawca ma przekazać je na cele charytatywne.

6.6        Jeśli Produkt nie zostanie sprzedany w ciągu 24 tygodni od opublikowania go na sprzedaż na stronie internetowej, Sprzedający może:

6.6.1  Zażądać od Dostawcy zwrotu Produktów i przywrócenia praw własności. W takim przypadku Sprzedający ponosi koszty dostawy Produktów z powrotem do Sprzedającego.

6.6.2  Wykupić dłuższy okres sprzedaży Produktów, przy czym ceny wykupienia dodatkowego okresu sprzedaży Sprzedający zna z wyprzedzeniem.

6.6.3  Przekazać niesprzedane produkty na cele charytatywne, przy czym organizacje, którym przekazywane są produkty wybiera Dostawca.

6.6.4  Prawo sprzedawcy do towarów kończy się siedem (7) dni po zakończeniu okresu sprzedaży. Zobowiązanie Dostawcy do zapłaty za takie produkty wygasa w tym samym czasie, w którym wygasa prawo Sprzedającego do wygaśnięcia produktów, a produkty stają się na stałe własnością Dostawcy.

6.6.5  Usługodawca ma prawo nie przekazywać charytatywnych darowizn na rzecz obiektu charytatywnego, jeśli przeniesienie produktów skutkuje kosztami lub pracą Dostawcy.

6.7        Jeśli Sprzedający zażąda zwrotu Produktów od Dostawcy, Dostawca ma prawo uzależnić zwrot od poniesionych wcześniej kosztów oraz dodatkowych kosztów dostawy Produktów z powrotem do Sprzedającego.

6.8        Jeśli Produkt nie może zostać zwrócony na adres podany przez Sprzedającego, Dostawca wyśle mailowe zapytanie o nowe dane adresowe, informując jednocześnie, że niepodanie wymaganych informacji Dostawcy skutkować będzie zrzeczeniem się praw do zwrotu Produktu lub przekazaniem go na cele charytatywne. 

 

7.            Dostępność

7.1        Dostawca zapewnia dostęp do Netflea.pl przez 98% czasu w miesiącu.

7.2        Czas ten nie obejmuje czasu potrzebnego na zarządzanie serwerami Netflea.pl, ani przerw w dostępie za które Dostawca nie odpowiada. Zarządzanie serwerami Netflea.pl następuje co niedzielę w godzinach 02:00-06:00 MET (czasu środkowoeuropejskiego).

7.3        Ważność postanowień punktu 12 niniejszego Regulaminu nie ulega zmianie.

 

8.            Ograniczenia w Sprzedaży Towarów

Sprzedaż następujących towarów jest zabroniona:

8.1.1  Broń i akcesoria militarne, włącznie z bronią palną pozbawioną cech użytkowych, amunicja, granaty ręczne (nawet jeśli sprzedawane są jako pamiątka), EMP, tasery i tym podobne.

8.1.2  Gaz pieprzowy/gaz CS i tym podobne.

8.1.3  Materiały pornograficzne, czy zagrażające dzieciom i młodzieży, włącznie z materiałami oznaczonymi "produkt nieprzeznaczony dla dzieci" lub "przeznaczony dla osób powyżej 18 r.ż." oraz nośniki informacji niezawierające etykiety zgodnej z §§ 12 and 13 Jugendschutzgesetz (Ustawa o ochronie młodzieży).

8.1.4  Artykuły związane z zażywaniem narkotyków i marihuany, takie jak fajki wodne i bonga.

8.1.5  Produkty tytoniowe (w szczególności cygara, papierosy, tytoń do fajki wodnej, papierosy herbaciane i tym podobne Produkty).

8.1.6  Produkty, które w oczywisty sposób ranią uczucia religijne, normy prawa karnego, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich poprzez wykorzystanie symboli lub innej formy graficznej.

8.1.7  Produkty elektryczne

8.1.8  Produkty delikatne

 

9.            Prawa do korzystania z treści

9.1        Treść dostępna na platformie chroniona jest w pierwszej kolejności prawem autorskim lub innymi prawami zastrzeżonymi Dostawcy, innych użytkowników lub osób trzecich, które udostępniły treść. Zestawienie całej treści, jeśli zajdzie taka konieczność, jest chronione jako baza danych w rozumieniu §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 Urhebergesetz (Ustawy o prawie autorskim). Użytkownik korzysta z tych treści jedynie zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i warunkami korzystania z platformy.

9.2        Przekazując treść, Użytkownik gwarantuje Dostawcy nieodpłatne, niezbywalne prawo do użytkowania tej treści, a w szczególności

9.2.1  do przechowywania treści na serwerze Dostawcy i jej publikacji, w szczególności publicznego udostępniania (np. poprzez wyświetlanie treści na platformie internetowej).

9.2.2  do edytowania, przetwarzania lub tłumaczenia odpowiednich treści, o ile to konieczne w celu publikacji, włącznie z publikacją w newsletterze, na blogach, mediach społecznościowych, których używa Dostawca oraz

9.2.3  jeśli Użytkownik usuwa treść z platformy, prawo do jej wykorzystywania i użytkowania wygasa. Jednakże, Dostawca ma prawo zachować kopie w celu archiwizacji lub weryfikacji. Prawo do korzystania z treści raz przyznane innym Użytkownikom oraz Dostawcy w celu zachowania funkcjonowania platformy zostaje zachowane.

9.3        jeśli Użytkownik usuwa treść z platformy, prawo do jej wykorzystywania i użytkowania wygasa. Jednakże, Dostawca ma prawo zachować kopie w celu archiwizacji lub weryfikacji. Prawo do korzystania z treści raz przyznane innym Użytkownikom zostaje zachowane.

 

10.        Odpowiedzialność za treści, Konto Użytkownika oraz Odszkodowania

10.1    Treści udostępniane przez Sprzedającego na netflea.pl nie są sprawdzane przez Dostawcę pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem.

10.2    Użytkownik może publikować swoje własne treści na platformie. Użytkownik zobowiązany jest do niepublikowania treści, ani danych, które naruszają prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do nazw, prawa do wzorów użytkowych lub prawa znaków towarowych) lub naruszają obowiązujące prawa.

10.3    Dostawca ma prawo do tymczasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia Użytkownika lub jego treści, jeśli Użytkownik publikuje nielegalne treści lub narusza warunki lub jeśli występują konkretne przesłanki wskazujące na powtarzającą się, niezgodną z prawem publikację treści.

10.4    Przed tymczasowym zablokowaniem lub całkowitym usunięciem Użytkownika lub treści, Dostawca weźmie pod uwagę uzasadnione interesy i zaniedbania ze strony Użytkownika. Dostawca poinformuje Użytkownika o powodach tymczasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia Użytkownika lub treści w formie pisemnej (np. e-mail).

10.5    W przypadku tymczasowego zablokowania Dostawca zapewni Użytkownikowi pełny dostęp do platformy bez zbędnej zwłoki, gdy wykluczone zostanie jakiekolwiek podejrzenie o naruszenie przepisów ustawowych lub warunków niniejszego Regulaminu.

10.6    Użytkownik zwalnia Dostawcę z wszelkich roszczeń spowodowanych zaniedbaniami osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej, które wystąpiły w wyniku publikacji lub udostępnienia w inny sposób w serwisie. Zwolnienie obejmuje dodatkowo zwolnienie ze zwrotu rozsądnych kosztów obrony prawnej, wynikającej z nielegalnego lub niewłaściwego użycia netflea.com. Zwolnienie wymaga osiągnięcia ugody lub przyjęcia roszczeń przez osoby trzecie w postaci uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika.


11.        Rękojmia

11.1    Z zastrzeżeniem poniższych postanowień określonych w 12.2 i 12.3, zastosowanie mają ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi Niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

11.2    Wykluczona jest odpowiedzialność niezależnie od zaniedbania lub winy Dostawcy w przypadku wad pierwotnych, jak określono w § 536a BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego).

11.3    Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, rękojmia obowiązuje przez jeden rok. Nie dotyczy to sytuacji, w której szkody powstały w zawiniony sposób przez Dostawcę, są wymienione w Produkthaftungsgesetz (Ustawie o odpowiedzialności za produkt), nastąpiła utrata życia lub uszczerbek na zdrowiu.

 

12.        Odpowiedzialność

12.1    Dostawca objęty jest pełną odpowiedzialnością za szkody powstałe w wyniku zagrożenia życia, urazu ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Co więcej, Dostawca objęty jest pełną odpowiedzialnością we wszystkich przypadkach umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, podstępnego zatajenia usterki, założenia gwarancji nabycia przedmiotu zakupu oraz w innych, uregulowanych prawnie przypadkach.

12.2    Jeśli zaistniała sytuacja odnosi się do istotnych zobowiązań umownych i wynika z drobnego zaniedbania, odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla umowy. Termin "istotne zobowiązania umowne" odnosi się do istotnych zobowiązań wynikających z charakteru umowy, których naruszenie stanowi zagrożenie dla wypełnienia celu umowy. Dotyczy również obowiązków, które umowa wymusza na Dostawcy w celu zachowania wypełnienia celu umowy, których dopełnienie umożliwia wypełnienie umowy w sposób zorganizowany, a zgodnośc z którymi może być zwyczajowo uznana za oczywistą przez Użytkownika.

12.3    Jeśli nastąpi naruszenie istotnych zobowiązań umownych, wyklucza się odpowiedzialność za szkodę jeśli zaistniała sytuacja wyniknęła z naruszenia obowiązków z powodu drobnego niedbalstwa.

 

13.        Przekazanie, prawo do zatrzymania lub zastrzeżenia praw autorskich

13.1    Cesja należności i praw od Dostawcy do osób trzecich wyaga uprzedniej pisemnej zgody. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku przekazania konta Użytkownika osobom trzecim.

13.2    Użytkownik może skorzystać z prawa do zatrzymania jedynie jeśli zaistniała sytuacja wyniknęła z tego samego stosunku umownego. Sprzedający ma prawo zatrzymania jedynie w przypadku prawomocnie stwierdzonych lub bezspornych roszczeń wzajemnych.

13.3    Użytkownik ma prawo jedynie do prawomocnych lub niekwestionowalnych roszczeń wzajemnych.

 

14.        Czas trwania umowy, rozwiązanie umowy, anulowanie

14.1    Umowa korzystania z platformy obowiązuje przez czas nieokreślony.

14.2    Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto Użytkownika poprzez poinformowanie Dostawcy o chęci usunięcia konta w formie pisemnej (np. e-mail).

14.3    Wykluczone zostaje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym dla obu stron.

14.4    Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Usługodawca musi poinformować użytkownika o zmianach w regulaminie, a użytkownik musi zaakceptować warunki korzystania z usługi.

 

15.        Prawo właściwe, miejsce wykonania oraz sądy właściwe

15.1    Do niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa niemieckiego. Wybór ten ma zastosowanie do Klientów jeśli nie skutkuje odwołaniem środków ochronnych gwarantowanych przez przepisy bezwzględnie obowiązujące w kraju, w którym zlokalizowane jest właściwe miejsce pobytu Klienta (zasada zgodnie z którą wątpliwość winna być interpretowana na korzyść adresata).

15.2    Jeśli Użytkownik nie jest konsumentem, a przedsiębiorcą, osoba prawną prawa publicznego lub funduszem instytucjonalnym zarządzanym przez prawo publiczne, nasza siedziba firmy jest miejscem jurysdykcji, a także miejscem realizowania wszystkich usług wynikających z relacji biznesowych Dostawcy. Te same przepisy mają zastosowanie jeśli Użytkownika nie jest powiązany z żadnym miejscem jurysdykcji w Niemczech ani w Unii Europejskiej, a także jeśli miejsce pobytu lub zwyczajowe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wszczęcia postępowania. Nie ma to wpływu na możliwość wezwania do sądu innego niż sąd właściwy.

15.3    Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania.


II.    Dane klienta


1. Tożsamość Dostawcy

Suomen Nettikirpputorit Oy
Reprezentowana przez managera generalnego Ossi Salo
Teknologiantie 1
90590 Oulu
Finlandia

Telefon: 00358942451515
E-Mail: info@netflea.pl

 

Komisja Europejska stworzyła plaftormę służącą pozasądowemu rozstrzyganiu sporów (platforma ODR), dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

 

2. Informacje dotyczące zawarcia umowy

Techniczne aspekty dotyczące zawarcia umowy, samo zawarcie umowy, możliwości korekty są realizowanie zgodnie z 4. niniejszego Regulaminu (część I).

 

3. Język umowy i zapisywanie tekstu umowy

3.1        Językiem umowy jest język angielski.

3.2        Pełen tekst umowy nie jest zapisywany przez Dostawcę. Przed rejestracją istnieje możliwość wydrukowania lub elektronicznego zapisania danych umowy przy użyciu funkcji print w przeglądarce. Po otrzymaniu przez Dostawcę zamówienia, dane zamówienia, narzucone prawnie szczegóły dotyczące umów handlowych zawieranych na odległość otaz Regulamin wysyłane są ponownie Użytkownikowi mailowo.

 

4. Ogólna charakterystyka dóbr i serwisu

Dokładna charakterystyka produktu oraz usług świadczonych przez Dostawcę znajduje się w odpowiedniej ofercie.

 

5. Ceny i warunki płatności

5.1        Ceny ustalone w odpowiednich ofertach oraz koszty dostawy stanowią ceny łączne. Zawierają wszystkie elementy cenowe, włącznie ze wszystkimi należnymi podatkami.

5.2        Jeżeli nie postanowiono inaczej w warunkach płatności, wnioski o płatności wynikające z umowy realizowane są natychmiastowo.

 

6. Rękojmia

Odpowiedzialność Dostawcy za świadczone usługi reguluje punkt "Rękojmia" niniejszego Regulaminu (część I).

 

7. Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy

Czas trwania umowy i możliwości jej rozwiązania reguluje niniejszy Regulamin (część I).

© 2019 Netflea.pl / Second hand in Net Europe Wszelkie prawa zastrzeżone

Proszę czekać...